Privacyverklaring

Inhoud

 1. Over Dierenartsenpraktijk Baloo.
 2. Algemeen.
 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken.
 4. Ons beleid ten aanzien van kinderen.
 5. Persoonsgegevens die we ontvangen van derden.
 6. Gebruik en gebruiksdoel van persoonsgegevens.
 7. Juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van gegevens.
 8. Bewaartermijnen.
 9. Informatieverschaffing aan derden en verwerkingsactiviteiten.
 10. Beveiliging.
 11. Uw rechten en keuzes op het gebied van gegevensbescherming.
  1. AVG-privacyrechten.
  2. Transparantie en het recht op informatie:
  3. Recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking en verwijdering:
  4. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het intrekken van toestemming tot gegevensverwerking:
  5. Recht op dataportabiliteit:
  6. Klachten over persoonsgegevens.
 12. Wijziging van deze privacyverklaring.
 13. Contactgegevens.

1. Over Dierenartsenpraktijk Baloo

Dierenartsenpraktijk Baloo is een Nederlandse dierenartsenpraktijk die zich focust op de hobbymatige en professionele konijnenhouderij maar ook andere veterinaire dienstverlening in de breedste zin aanbied.

U vindt onze contactgegevens in paragraaf 14 en op deze website.

2. Algemeen

De wettelijke basis voor deze privacyverklaring is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. In deze verklaring persoonsgegevens ligt vast hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Elke werknemer en iedereen met wie diernartsenpraktijk Baloo persoonsgegevens deelt, moet zich houden aan dit beleid.

Dierenartsenpraktijk Baloo verwerkt uitsluitend gewone persoonsgegevens en dus geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens en uitsluitend conform de verordening. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 7.

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons bedrijf:

 • Medewerkers, ingeleend personeel en sollicitanten: o.a. contact- en logingegevens, gegevens over functie en arbeidsverleden, arbeidsvoorwaarden, beloning, functioneren, beelden van beveiligingscamera’s.
 • Klanten: o.a. NAW-gegevens, fiscale en financiële informatie, gegevens contactpersonen, taal, communicatie- en logingegevens, aflevergegevens, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen, gegevens over uw (huis)dieren.
 • Potentiële klanten: o.a. NAW-gegevens, contactgegevens, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen.
 • Klanten van onze klanten: We hebben alleen toegang tot persoonsgegevens (inclusief gevoelige informatie) van klanten van onze klanten, als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. We handelen in dat geval namens onze klant en er wordt met hen een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Leveranciers: o.a. NAW-gegevens, fiscale en financiële informatie, gegevens contactpersonen, taal, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen.
 • Bezoekers van een gebouw: o.a. naam, werkgever, contactgegevens en beelden van beveiligingscamera’s in gebouwen.
 • Gebruikers van de website en sociale media:

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraag en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.
Analytics
Wij maken gebruik van analyse tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), opgeslagen op servers.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende raadplegingen van pagina’s van de website combineren en het surfgedrag van gebruikers analyseren.  Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

4. Ons beleid ten aanzien van kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Ouders/voogden die ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunnen contact met ons opnemen. Als we zelf ontdekken dat een kind zich bij ons heeft geregistreerd en persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.
Persoonsgegevens van kinderen worden uitsluitend opgeslagen indien zij zich zelfstandig als eigenaar van en/of contactpersoon voor een (huis)dier opgeven.

5. Persoonsgegevens die we ontvangen van derden

We ontvangen persoonsgegevens niet altijd rechtstreeks van de betrokkene, maar soms ook van derden. Deze persoonsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van marktanalyses om te bepalen welke nieuwe producten en diensten interessant zijn voor onze klanten;
 • om potentiële klanten en leveranciers te identificeren en eventueel contact met hen op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat andere bedrijven in opdracht van de betrokkene persoonsgegevens aan ons overdragen. In deze gevallen is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en –bescherming.

6. Gebruik en gebruiksdoel van persoonsgegevens

Het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons bedrijf. Dierenartsenpraktijk Baloo verzamelt alleen persoonsgegevens voor een duidelijk omschreven, gerechtvaardigd doel.
Als we de gegevens willen gebruiken voor een ander doel, dan mag dat nieuwe doel niet tegenstrijdig zijn met het oorspronkelijke gebruiksdoel. Bovendien moeten wij voldoen aan de privacy-verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben. In gevallen waarin niet aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, vraagt Dierenartsenpraktijk Baloo eerst toestemming aan u.

 • Medewerkers, ingeleend personeel en sollicitanten:
  Als u solliciteert bij Dierenartsenpraktijk Baloo, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen en administratief af te handelen. Werkt u bij Dierenartsenpraktijk Baloo, dan verzamelen wij persoonsgegevens van u om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (arbeids- en belastingwetgeving) en om uw functioneren te evalueren.
 • Klanten:
  We gebruiken uw persoonsgegevens om goederen en diensten aan u te kunnen leveren, om verkoop- en marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren en te voldoen aan fiscale en andere wet- en regelgeving.
  Op basis van uw persoonsgegevens wordt automatisch beslist welke producten aan u geleverd mogen worden (uitsluitingen kunnen plaatsvinden op basis van wetgeving).
 • Potentiële klanten:
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om informatie over producten of diensten en offertes te kunnen versturen en voor marketingactiviteiten.
 • Leveranciers:
  We gebruiken uw persoonsgegevens, zodat u goederen en diensten aan ons kunt leveren en om te voldoen aan fiscale en andere wet- en regelgeving.
 • Bezoekers gebouw:
  In ons gebouw maken we gebruik van een toegangscontrolesysteem. We gebruiken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat geen onbevoegden toegang krijgen tot ons gebouw. Op sommige plekken zorgen bewakingscamera’s voor extra veiligheid.
 • Gebruikers van websites en sociale media:
  We verzamelen persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze website en social media-pagina’s. We gebruiken de informatie om uw account te beheren, uw voorkeuren en instellingen op te slaan, (gepersonaliseerde) advertenties aan te bieden, statistische analyses uit te voeren en te analyseren hoe u onze website en online diensten gebruikt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het analyseren van bestelhistorie, productontwikkeling, het opstellen van statistieken over marktontwikkelingen of het genereren van profielen voor marktonderzoek.

7. Juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van gegevens

Dierenartsenpraktijk Baloo verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend als hiervoor één van de volgende rechtsgronden (wettelijke grondslagen) bestaat:

 1. Wettelijke plicht
  voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving;
 2. Overeenkomst
  voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 3. Gerechtvaardigd belang
  afwegen privacybelangen en van belangen Dierenartsenpraktijk Baloo;
 4. Toestemming
  van tevoren toestemming hebben voor verzamelen/gebruiken persoonsgegevens;
 5. Vitaal belang
  in acute noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van iemand in gevaar is;
 6. Publieke taak of algemeen belang
  vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak die aan Dierenartsenpraktijk Baloo is opgedragen in het kader van de uitoefening van openbaar gezag.

Marketingboodschappen ontvangt u van ons als u hiervoor toestemming hebt verleend of als er sprake is van een bestaande zakelijke relatie met ons. U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment afmelden voor de digitale boodschappen.
Als wij bij het uitvoeren van werkzaamheden voor klanten toegang hebben tot persoonsgegevens, is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en –bescherming.

8. Bewaartermijnen

Dierenartsenpraktijk Baloo bewaart uw persoonsgegevens totdat het doel bereikt is waarvoor de gegevens verzameld zijn. We bewaren persoonlijke gegevens dus niet langer dan nodig. Hoe lang dat is, hangt bijvoorbeeld af van wettelijke bewaartermijnen en het doel waarvoor we de gegevens verwerken.

9. Informatieverschaffing aan derden en verwerkingsactiviteiten

Voor de uitvoering van de overeenkomst schakelt Dierenartsenpraktijk Baloo de hulp van derden in, zoals gegevensverwerkers, transporteurs, IT bedrijven en leasemaatschappijen. Daarnaast verstrekken wij in voorkomende gevallen afnamegegevens aan leveranciers. Om ervoor te zorgen dat deze derden zich conformeren  aan ons beleid, geeft Dierenartsenpraktijk Baloo pas persoonsgegevens door, nadat een verwerkersovereenkomst gesloten is.
In bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Zo moeten wij in een aantal gevallen de autoriteiten informeren. Ook ter bescherming van onze rechten en in noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van iemand in gevaar is, zijn wij verplicht persoonsgegevens door te geven.

10. Beveiliging

Dierenartsenpraktijk Baloo hecht veel waarde aan uw privacy. We nemen daarom technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik. Bovendien evalueren we deze veiligheidsmaatregelen regelmatig. Kortom, we doen er alles aan om uw gegevens op een veilige manier te verwerken.
Voor de website gebruiken we beveiligingscertificaten. Let op: deze beveiligingshulpmiddelen beschermen geen gegevens die op andere wijze dan via onze websites aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail.
Regelmatig beoordelen we de risico’s van informatiebeheer. We zorgen ervoor dat onze medewerkers weten hoe belangrijk de bescherming van persoonsgegevens is en beheren op een verantwoorde manier de toegangsrechten binnen ons bedrijf. Daarnaast maken we gebruik van fysieke beveiliging en IT-beveiliging. Verder selecteren we zorgvuldig de bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken en verplichten hen tot het nemen van geschikte maatregelen om de gegevens te beschermen.
Conform de wet informeert Dierenartsenpraktijk Baloo de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel betrokken personen, als we vermoeden dat persoonlijke informatie gestolen, vrijgekomen of gewijzigd is of dat er inbreuk gemaakt is op de beveiliging van persoonsgegevens door een onbevoegde persoon.
Bij projecten zorgen we vanaf het begin voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zowel technisch als organisatorisch dwingen we af dat continu rekening gehouden wordt met de inbedding  van het correct omgaan met privacy en dataveiligheid.

11. Uw rechten en keuzes op het gebied van gegevensbescherming

Dierenartsenprakijk Baloo meent zich volledig te conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Heeft u desondanks bedenkingen over onze omgang met persoonsgegevens dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen (zie paragraaf 14. Contactgegevens).

Transparantie en het recht op informatie:

Transparantie wordt primair verschaft via deze privacyverklaring die steeds beschikbaar is via de website. Daarnaast kan telefonisch bijkomende informatie gewonnen worden.

Recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking en verwijdering:

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien. Bovendien kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of aanvullen mochten deze onjuist of onvolledig zijn. Ook hebt u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of ervoor zorgen dat minder gegevens van u worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het intrekken van toestemming tot gegevensverwerking:

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketinguitingen door op de link in onze e-mail te klikken en u voor verdere marketingcommunicatie uit te schrijven door een vinkje te plaatsen.
Bezwaren tegen andere verwerkingsactiviteiten worden door ons eerst zorgvuldig beoordeeld; hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving en de gerechtvaardigde belangen van Dierenartsenpraktijk Baloo.

Recht op data portabiliteit:

Dit is het recht om gegevens over te dragen. Het houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die Dierenartsenpraktijk Baloo van u heeft. Tevens kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Klachten over persoonsgegevens

• Klachten of verzoeken over (het gebruik van) persoonsgegevens kunt u schriftelijk (post/e-mail) indienen bij Dierenartsenpraktijk Baloo (zie paragraaf 13: Contactgegevens) onder vermelding van uw contactgegevens. Wij nemen uw klacht/verzoek binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling. Kunnen wij uw klacht/verzoek niet binnen deze termijn in behandeling nemen, dan wordt u hierover geïnformeerd.
• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

12. Wijziging van deze privacyverklaring

Dierenartsenpraktijk Baloo heeft het recht om deze privacyverklaring en daarmee samenhangende werkwijzen op elk moment te wijzigen.
Via onze website en/of e-mail wordt u geïnformeerd over wijziging van dit beleid. De actuele versie vindt u altijd op de website.

13. Contactgegevens

Hebt u vragen over uw persoonsgegevens of de manier waarop deze door ons worden gebruikt dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Dierenartsenpraktijk Baloo
Vierde Broekdijk 5
1e verdiep
7122 JD Aalten
Nederland
info@baloo.vet
+31 6 11 49 43 25