Wachttijden Konijnen (vlees)

Laatste update: 2024-01-25

Klik hier om het laatste overzicht van de wachttijden voor konijnenvlees te downloaden.

De informatie op deze pagina is met zorg samengesteld maar is slechts een hulpmiddel. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie.

Onderliggende Wetgeving

Verordening (EU) 2019/6

Artikel 115

Wachttijd voor geneesmiddelen die worden gebruikt bij voedselproducerende diersoorten buiten de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen

1. Tenzij de samenvatting van productkenmerken voor de desbetreffende diersoort een wachttijd vermeldt, wordt met het oog op de toepassing van de artikelen 113 en 114 door de dierenarts een wachttijd bepaald in overeenstemming met de volgende criteria:

a) voor vlees en afval van voedselproducerende zoogdieren en pluimvee en gekweekt vederwild bedraagt de wachttijd niet minder dan:

  i) de langste wachttijd in de samenvatting van productkenmerken voor vlees en slachtafval, vermenigvuldigd met factor 1,5;

ii) 28 dagen indien voor het geneesmiddel geen vergunning is verleend voor voedselproducerende dieren;

iii) één dag indien voor het geneesmiddel een wachttijd van nul geldt en als het wordt gebruikt bij een andere taxonomische familie dan de doeldiersoort waarvoor de vergunning is verleend;

2. Indien de berekening van de wachttijd overeenkomstig lid 1, onder a), i), onder b), i), onder c), i), en onder d), i) en ii), uitkomt op een fractie van dagen, wordt de wachttijd naar boven toe afgerond op het dichtstbijzijnde hele aantal dagen

Hier kunt u de volledige Europese verordening terugvinden.